ČinnosťAktualityMediáciaOdkazyKontaktySadzobník

Výšku a spôsob určenia odmeny notára za notársku činnosť, poskytovanie právnych rád,vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín,odmenu notára za ďalšiu činnosť (činnosť súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o dedičstve)upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 31/1993 Z.z.Príloha k vyhláške č. 31/1993 Z.z.:

SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ
Položka A:

Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov,alebo osvedčenie o vyhlásení z prvých 3 319,39 eura základu1 %
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu0,7 %
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu0,5 %
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu0,3 %
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu0,1 %
z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura0,05 %
najmenej16,60 eura

Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami66,39 eura
  
2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov26,56 eura
3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení49,79 eura
4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb165,97 eura
5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive13,28 eura
6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje1,33 eura
7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb23,24 eura
8. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov 53)13,28 eura
Položka B:
1. Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici16,60 eura
2. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje1,33 eura
Položka C:
1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy5b) za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje1,33 eura
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje2,66 eura
3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis1,99 eura
Položka D:
1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditelného cenného papiera, za každý protestovaný papier z prvých 3 319,39 eura základu1 %
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu0,5 %
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu0,3 %
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu0,1 %
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu0,05 %
najmenej66,39 eura

Suma nad 663 878,38 eura sa do základu nezapočítava.

2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov16,60 eura
Položka E:
Za prijatie do úschovy:
1. Ak ide o listinu26,56 eura
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura23,24 eura
pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane49,79 eura
pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane99,58 eura
pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane165,97 eura
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura331,94 eura
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami33,19 eura
Položka F:
1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami 6) za každú, aj začatú hodinu1 euro
2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol3,32 eura
Položka G:
Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu1,99 eura
Položka H:
Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu1,99 eura
Položka I:
Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov3,32 eura
Položka J:
1. Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura33,19 eura
pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane49,79 eura
pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane82,98 eura
pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane116,18 eura
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura182,57 eura
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami33,19 eura
2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv16,60 eura
3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka3,32 eura
Položka K:
1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb16,60 eura
2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb9,96 eura
Položka L:
1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu1,33 eura
2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu na dobu kratšiu ako štrnásť dní1,33 eura
na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov1,99 eura
na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov2,66 eura
na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka3,32 eura
na dobu od jedného roka do troch rokov3,98 eura
na dobu neurčitú4,65 eura
3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín6,64 eura
4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín6,64 eura
Položka M:
Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.
ODMENA NOTÁRA AKO SÚDNEHO KOMISÁRA ZA ÚKONY VYKONANÉ V KONANÍ O DEDIČSTVE
Základom odmeny je všeobecná cena majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve. Výpočet odmeny:
z prvých 3 300 eur základu2 %
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu1 %
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu0,7 %
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu0,4 %
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu0,2 %
najmenej23 eur

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

Súdny komisár má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára.