ČinnosťAktualityMediáciaOdkazyKontaktySadzobník
MEDIÁCIA
ako mimosúdna alternatíva (možnosť) riešenia vzniknutého sporu

Notár môže ako osobitnú činnosť vykonávať, ak Notársky poriadok alebo osobitný zákon neustanovuje inak funkciu mediátora.
Odborná príprava mediátora je zameraná na oblasť medziľudskej komunikácie, teórie konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov, ako aj na oblasť pravidiel správania mediátora. Na konci prípravy musí nový mediátor zložiť odbornú skúšku v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

Mediácia začína uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu svojho oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín. Uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. To znamená, že uložením dohody o začatí mediácie do NCRls, čo je vlastne moment začatia mediácie, sa zastaví plynutie premlčacích a prekluzívnych dôb a premlčacia doba bude počas mediácie spočívať.

Účinky dohody o mediácii

Notár ako mediátor v rámci mediácie je povinný riešiť nielen psychologický aspekt ale aj právny aspekt. Na základe dohody spísanej formou notárskej zápisnice-verejnej listiny ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie.
Takto výsledná dohoda má rovnakú právnu silu ako aj právny účinok ako právoplatný rozsudok súdu.