ČinnosťAktualityMediáciaOdkazyKontaktySadzobník
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PÔSOBNOSTI NOTÁRA
Činnosť notára

Postavenie a činnosť notárov, ako aj ich samosprávu upravuje Notársky poriadok - zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov.

Notár je štátom určená a splnomocnená osoba vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku.Jeho poslaním je koncipovať notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať klienti autenticitu verejnej listiny. Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi a pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa.

1.Notárska činnosť je:
a) Spisovať notárske zápisnice o právnych úkonoch:
b) Osvedčovať právne významné skutočnosti, vydávať najmä osvedčenia:
c) Konania vo veciach notárskych úschov
Notár na žiadosť zložiteľa môže prijať do notárskej úschovy:
d) Vykonávať úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Notárskym poriadkom a Kancelárskym poriadkom bol Notárskej komore SR zverené vedenie týchto registrov:

Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje zapísané v NCR sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Z údajov v NCR notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami.

Ďalšiu činnosť v súvislosti s výkonom notárskej činnosti notár môže:
a) poskytovať právne rady
/v obchodných veciach zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, ktoré nemusia mať obligatórnu formu notárskej zápisnice, vyhlásenia zakladateľov, vyhlásenia správcu vkladu, podpisové vzory, návrhy na zápis spoločnosti do obchodného registra, návrhy na uloženie listín do zbierky listín.../
b) vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku
c) poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní (vrátane podania návrhu na vklad v elektronickej podobe za polovičný správny poplatok)
Ďalšie činnosti, zverené do pôsobností notára osobitným zákonom, najmä v konaní o dedičstve

Notár pôsobí z poverenia súdu za odmenu ako súdny komisár a vydáva vo vlastnom mene osvedčenie o dedičstve, resp. pripravuje všetky potrebné podklady pre vydanie uznesenia súdu, čím sa konanie o dedičstve značne zrýchľuje.